Adatvédelmi Nyilatkozat

Bevezetés

A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szántó Dániel (egyéni vállalkozó, adószám: 52999750-1-42, székhely: Budapest 1085, Somogyi Béla utca 21.; továbbiakban “Üzemeltető”) weblapja (www.lepattano.hu) által alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket, adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Üzemeltető magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor Üzemeltető különös tekintettel vette figyelembe, továbbá adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 2008. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR).

Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.lepattano.hu/adatkezeles

Fogalom meghatározások

Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat; azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármilyen információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (Szántó Dániel EV.) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Felhasználó: az a természetes személy, aki az Üzemeltető honlapján (www.lepattano.hu ) regisztrál. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Hírlevél, DM tevékenység

1.A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezettenhozzájárulhat ahhoz, hogy Üzemeltető, reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel aregisztrációkor megadott email címen megkeresse.

2.Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz,hogy Üzemeltető a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatokküldéséről. Ebben az esetben Üzemeltető minden – a reklámüzenetek küldéséhezszükséges – adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi mega Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkrekattintva, illetve a felhasználói profiljában.

4.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím

5.Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6.Az adatkezelés célja: A feliratkozók információt kaphassanak azon regényekmegjelenéséről, akcióiról, újdonságokról, hozzájuk kapcsolódó nyereményjátékokról,melyeket az Üzemeltető megjelentet.

7.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozatvisszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

8.Az adatokat (e-mail cím) kizárólag az Üzemeltető kezelheti, azokat másnak tovább nemadhatja.

9.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

10.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairólszóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés elvei

1. A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

2. A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

3. A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

4. A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Adatfeldolgozó

1.Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehetigénybe.

2.Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomásárajutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatjafel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.

3.Az adatfeldolgozó neve: Szántó Dániel EV.

4.Az adatfeldolgozó székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 21.
Az adatkezelés időtartama:
A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Adatbiztonság

1.Az Üzemeltető minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedéstmegtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlanmegváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozásaérdekében.2.

Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosításaérdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága,teljessége, hogy változatlansága igazolható legyen, valamint naprakész állapotaérdekében.

3.Az Üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlanhozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagymegsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazotttechnika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.Üzemeltető mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságánakmegőrzése érdekében, és hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindighozzáférjenek.

5.Az Üzemeltető ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnereirészéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereittájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Üzemeltetőrendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióitkorlátozza.
Az érintettek jogai
Az érintett kérelmezheti az Üzemeltetőnél, hogy az adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Jogérvényesítési lehetősége

1. A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő is az hello@lepattano.hu e-mail címen.

 

 

 

Sütik (cookie) kezelése

 

A(z) XY weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

 

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe a weboldal szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik.

Mi az a Cookie?

 

A cookie (magyarul “süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

 

Hogyan keletkezik a Cookie?

 

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

 

 

 

 

Hogyan hasznosul a Cookie?

 

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a bejelentkezett regisztrált felhasználót. Enélkül például nem lehetne bejelentkezni egy weboldalra.

 

Milyen sütiket és mire használ a weboldal?

 

A weboldal a sütiket a következő célokból használja

 

  • weboldalunk fejlesztése,
  • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
  • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
  • megtudhatjuk, hogyan biztosítsuk még jobban a felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja az oldalunkat,
  • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
  • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
  • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.

 

A sütik típusai

 

Alapműködést biztosító sütik

 

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

 

Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.

 

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

Statisztikai célú sütik

 

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

 

 

Teljesítményt biztosító sütik

 

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Teljesítményt biztosító sütik a Google Optimize sütijei is. A Google Optimize sütikkel kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 

Célzó- és hirdetési sütik

 

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

 

Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

 

 

Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

 

Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 

Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

 

Doubleclick

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 

Instagram

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://help.instagram.com/402411646841720

 

Ide minden szolgáltatást fel kell sorolni, aki sütit ment a weboldalukon.

 

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

TOP HÍREK

A Falco nagy verésben részesítette az Albát, egy pillanatig sem volt esélye a vendég csapatnak! Robog tovább a szombathelyi alakulat a címvédés felé
Szoros a mezőny a magyar férfi kosárlabda NB I. A csoport középházában! Mely alakulatok csatlakozhatnak a rájátszás mezőnyéhez?
Hatalmas mérkőzést hozott a Minny - Memphis párharc ismét, otthon nyertek Moranték elképesztően szoros végjátékban!
A Falco már biztosan első helyről várja a rájátszást! Így áll jelenleg a magyar férfi kosárlabda NB I. A csoport felsőháza!
Jokic elképesztő formában játszott, de ez sem volt elég a Poole vezette GSW ellen (videó)
Két meccs után: GSW dominancia, 1-1 a Memphis-Minnesota! Melyik két csapat találkozhat a konferencia elődöntőben?

TÁMOGATÓINK